loading

ᓄᓇᓖᑦ

ᐱᖃᑕᐅᓗᑎᑦ
(ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓯᓈᓕᒃ)

ᓄᓇᓖᑦ

ᐃᓕᓴᕐᕕᒻᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᐅᕗᖅ

ᓄᓇᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᑎᓂᒃ
ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᓐᓇᐳᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑌ ᑕᑯᑎᓚᐅᕐᓚᕗᑦ
ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓲᔪᕐᓴᑦᓯᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ (ᐃᒃᐱᒍᓱᓐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ)
  • ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᕕᒋᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᑎᒍᑦ
  • ᖃᐅᔨᒋᐅᕐᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᖃᑦᑕᓗᒋᑦ/ ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᐃᓄᒻᒪᕆᖕᖑᓯᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᑦᓯᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ
  • ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐸᑕ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦᑕ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᐊᓂᕐᕋᐅᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ
  • ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓂᐅᕕᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᖃᓗᐊᖕᖑᐊᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ
ᓄᓇᕐᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᑦᓯᐸᓪᓕᐊᖃᑎᒌᑐᐊᕋᒥ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᖃᑎᒌᓱᖑᒻᒪᑕ.

ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓗᑎ ᐊᓪᓚᑖᕐᕕᑯᑦ ᐊᓪᓚᑖᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᓖᑦ